သင္တန္း သတင္းပို႔ရန္သင္တန္းသင္ သေဘာတရားစာစဥ္ကို စာအုပ္နဲ႕ပဲေသ

သင္တန္း သတင္းပို႔ရန္သင္တန္းသင္ သေဘာတရားစာစဥ္ကို စာအုပ္နဲ႕ပဲေသ




Event Details

သင္တန္း သတင္းပို႔ရန္သင္တန္းသင္ သေဘာတရားစာစဥ္ကို စာအုပ္နဲ႕ပဲေသ

Loikaw Township, Kayah State

Tuesday, 24 April 2018, 21:00


Event Description


သင္တန္း သတင္းပို႔ရန္သင္တန္းသင္ သေဘာတရားစာစဥ္ကို စာအုပ္နဲ႕ပဲေသ On Tuesday, April 24th သင္တန္း သတင္းပို႔ရန္သင္တန္းသင္ သေဘာတရားစာစဥ္ကို စာအုပ္နဲ႕ပဲေသ in Loikaw Township, Kayah State



Event Place


Loikaw Township, Kayah State

, ,



View on Facebook

View more events at Loikaw Township, Kayah State

Upcoming Events in


Leave a comment