Thông tin Chính phủ

Thông tin Chính phủ

Thông tin Chính phủ

Thi Tuyển Công chức Nhà Nước

Thursday, 31 December 2020, 00:00


Event Details


Cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới người dânThi Tuyển Công chức Nhà Nước

Ha noi, Viet Nam, Hanoi, Vietnam


  Buy tickets   View on Facebook

View more events at Thi Tuyển Công chức Nhà Nước

Upcoming Events in Hanoi


Leave a comment