Walk & Run for Social Care & Share

Walk & Run for Social Care & Share
Event Details

Walk & Run for Social Care & Share

กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

Sunday, 21 January 2018, 04:00


Event Description


*** เปิดรับสมัคร แล้วจ้า ***
Link รับสมัคร --> https://goo.gl/2VF4kc
วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561
สถานที่จัด กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Walk & Run for Social Care & Share
หลัการและเหตุผล

สังคมในปัจจุบันนี้ มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่สังคมมักมองข้าม นั่นคือคนพิการหรือคนที่มีความทุพพลภาพ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสังคม ที่ไม่ควรถูกละเลย ในทางตรงข้ามควรเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลจากสังคมเป็นพิเศษ

เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหา และเล็งเห็นถึง ศักยภาพ คุณค่าของคนทุพพลภาพ ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไป ในฐานะสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และกลุ่มภาคี จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม walk and run for social care เพื่อรณรงค์ ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงปัญหา และสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้มีโอกาสทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

***กลุ่มเปราะบางคือ เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ผู้ป่วยเร่ร่อน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางจิตที่ถูกทอดทิ้ง/ญาติไม่สนใจไม่มาเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อพัฒนาบริการด้านงานสังคมสงเคราะห์สนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพและกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยที่ประสบปัญหา

2. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสัมพันธ์ของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

รายการแข่งขัน

กำหนดให้มีการแข่งขันดังนี้

1.ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ )

2. ประเภทวิ่ง มินิมาราทอน 10 กิโลเมตร จัดให้มีแบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

3. รับสมัครจำนวน 3,000 คน

สถานที่การแข่งขัน

-กระทรางสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี
***เวลา ปล่อยตัว :
1. 10 Km. ปล่อยตัว 06.00 น
2. 3 Km ปล่อยตัวเวลา 06:15 น.Event Place


กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

, 11000 Bangkok, Thailand
Leave a comment